آشنایی با مسائل ساختمان و سقف

آشنایی با مسائل ساختمان و سقف :

آشنایی با مسائل ساختمان و سقف :قبل ار هر چیز با برخی از مفاهیم ساختمانی آشنا خواهیم شد :

مساحت زمین: مساحت یک قطعه زمین را می گویند (عمدتا در سند یا صورت مجلس تفکیک قید شده است) یا ان دسته از اراضی که ابعاد انها بدون اندازه و حد و حدودی بوده و مساحت در سند قید نشده،مساحت زمین از برداشت وضع موجود محاسبه می گردد.
مساحت زیر بنا: مساحت هر طبقه از بنا را گویند. سقف شیبدار
مساحت کل بنا: مجموع سطح ہہطبقات یک ساختمان اعم از روی زمین یا زیر زمین.
ضریب سطح اشغال: سطح اشغال شده در طبقه همکف یک ساختمان نسبت به کل مساحت زمین مورد نظر(طبق سند یا مساحت وضع موجود بشرطی که بدون کسر اصلاحی کمتر از سند مالکیت باشد).
متوسط مساحت کل بنا: نسبت جمع مساحت پروانه ها یا جمع مساحت پایان ساختمانها به تعداد پروانه ها پایان ساختمان صادره.
متوسط ضریب تراکم: نسبت جمع تراکم استفاده شده در هر پروانه یا بنا به تعداد کل پروانه های صادره.
مساحت کل طبقات و زیر زمین: مجموع مساحت کل طبقات احداث شده(مطابق مساحت کل بنا)با احتساب مساحت زیر زمین.
تعداد طبقات: طبقات احداث شده از روی شالوده تا پشت بام را شامل می شود(خرپشته جزطبقات محسوب نمی شود).
مساحت مفید: بنای ایجاد شده و قابل استفاده بدون در نظر گرفتن راهروهای ارتباطی،راه پله ها،چاهک اسانسور،شوت زباله،نورگیرها،پارکینگ و انبارهای مجزا بخصوص در زیر زمین و تاسیسات و فضاهای مشاعی دیگر.
صفر طبقه: ایجاد خرپشته یا انباری یا توسعه بنا در طبقات موجود که منجر به طبقه اضافی نشود.
تراکم: درصد بنایی که نسبت به مساحت زمین در طبقات قابل احداث می باشد که در طرح تفضیلی برای کاربریهای مختلف تعریف گردیده است(به جز سطوح پارکینگ و مشاعات در همکف و زیرزمین ها و انباری در زیرزمین).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

www.pfpi-co.com