انواع اراضی و مشخصات کاربری ملک

انواع اراضی:

دایر:اراضی دارای ساختمان و تاسیسات و دیوار کشی متناسب با ملک و یا املاکی که باغ و مشجر و یا زراعی باشد،می گویند.
بایر:به اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات می گویند که سابقه دایر بودن را داشته اند.
موات:به املاکی که فاقد ساختمان و تاسیسات باشد و هر گونه سابقه عمران بودن و ابادی و یا باغ و کشاورزی نداشته اند.

مشخصات کاربری ملک:

مسکونی:به سطوحی اطلاق می گردد که بر اساس نقشه کاربردی اراصی جهت احداث واحدها و مجموعه های مسکونی اختصاص یافته اند.
تجاری:این اراضی برای فعالیتهای بازرگانی،مغازه ها،فروشگاه ها،کسب و پیشینه و دوایر نمایندگیهای مختلف و دفاتر تجاری بر اساس سلسه مراتب طرحهای تفضیلی (خرده فروشی،عمده فروشی،دفاتر) پاساژ،تیمچه،سرا در نظر گرفته شده است.
مختلط:عبارت است از ترکیب چند عملکرد از کاربری های مختلف در یک قطعه زمین با کاربری مختلط(تجاری اداری،تجاری مسکونی،مسکونی اداری و اختلاطی از کاربری های فرهنگی،ورزشی،اموزشی)با توجه به طرح تفضیلی می باشند.
باغ:عبارت است از زمین محصور و یا غیر محصوری که در ان درخت به تعدادی که قانون مشخص نموده است کاشته باشند و یا طرح تفضیلی به صورت باغ تعیین شده باشد.
مذهبی:انواع کاربریهای مذهبی در سلسه مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد:اراضی مذهبی رده محله:شامل مساجد کوچک،تکایا،حسینیه ها.اراضی مذهبی رده ناحیه:شامل مساجد و فاطمیه ها.اراضی مذهبی رده منطقه:شامل مساجد بزرگ و هیئت ها.اراضی مذهبی رده حوزه:شامل مجتمع های مذهبی،دارالتبلیغ ها و مهدیه ها.اراضی مذهبی رده شهر و فراتر:شامل مساجد اصلی شهر،خانقاه،کلیسا،کلیسه ها و امامزاده ها،بقاع متبرکه،مصلی،اتشکده ها و معابد.
اموزشی:این اراضی بسته به سلسله مراتب خدمات شهری با توجه به رده های مختلف کاربری اموزشی به احداث ساختمان های اموزشی اختصاص دارد.فعالیت های مجاز در این اراضی اموزشی رده های مختلف به شرح ذیل می باشد:
اراضی اموزشی رده محله:شامل مهد کودک،امادگی،مدرسه ابتدایی،مدارس راهنمایی ودبیرستانها.اراضی اموزشی رده ناحیه:شامل کلاسهای نهضت سواد اموزی،مراکز اموزش حرفه ای و هنرکده ها.اراضی اموزشی رده منطقه:شامل مدارس اسلامی،موسسات اموزشی زبانهای خارجی و هنرستانهای صنعتی.اراضی اموزشی رده حوزه ای:شامل مدارس وژه نابینایان،معلولین کر و لال و مدارس ویژه سایر معلولین.اراضی اموزشی رده شهر و فراتر:شامل مدارس ویژه خارجیان مقیم تهران و مدارس ویژه کودکان استثنایی.
فرهنگی:انواع کاربری های فرهنگی بنا به سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد:اراضی فرهنگی رده محله ای:شامل کتابخانه کودکان،کتابخانه های درجه 5.اراضی فرهنگی رده ناحیه:شامل کتابخانه های درجه 4 و سالنهای اجتماعات.اراضی فرهنگی رده منطقه:شامل کتابخانه های درجه 3،بنیادهای ارشادی و کانونها.اراضی فرهنگی رده شهر و فراتر:شامل اماکن و محوطه های تاریخی،موزه ها،موسسات انتشاراتی،کتابخانه های ملی و سایر کتابخانه های بزرگ،نمایشگاهها،انجمن ها،بناهای یادبود،ارامگاه مشاهیر و فرهنگستان ها.
بهداشتی:این اراضی در رده محله مطرح شده و شامل گرمابه ها و رختشو یخانه می گردد.
ورزشی:انواع این کاربری بر حسب سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد:اراضی ورزشی در رده محله:شامل زمینهای بازی کوچک.اراضی ورزشی در رده ناحیه:شامل زمینهای ورزشی و سالن های کوچک.اراضی ورزشی در رده منطقه:شامل زمینخای ورزشی متوسط ،سالنهای استخر سر پوشیده.اراضی ورزشی رده شهر:شامل استادیوم ها و ….
فضاهای سبز-پارک عمومی:ملکی که دارای پارک،حریم سبز،جنگل مصنوعی و…طبق طرح تفضیلی و جامع می باشد.با رده بندی باغ کودک،پارک محله،پارک منطقه ای و پارک های شهری،حریم سبز بزرگراهها و اتوبانها.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

www.pfpi-co.com