انواع سقفها و نوع سازه

انواع سقفها و نوع سازه:

انواع سقفها:

تیر چوبی-طاق ضربی-تیرچه و بلوک
تیرچه پیش تنیده و بلوک-دال بتنی یک طرفه
سقفهای پیش ساخته-سقفهای پس کشیده
سبک-صاف-شیبدار شیروانی(سفالی،اردواز)
انواع بلوک سیمانی-سفالی-پلاستوفوم

نوع سازه:

خشت خام یا گل با سقف خشتی
خشت خام یا گل با سقف چوبی
خشت خام با سقف شیروانی
خشت با مخلوط اجر یا سنگ لاشه با هر نوع سقف به استثنای شیروانی
خشت با مخلوط اجر یا سنگ لاشه با سقف شیروانی یا تیراهن
اجر یا بلوک سیمانی یا سنگ لاشه با هر نوع سقف به استثنای شیروانی
اجر یا بلوک سیمانی یا سنگ لاشه با سقف شیروانی یا تیراهن
چوب با سقف صاف یا شیبدار
اجر یا بلوک سیمانی یا سنگ لاشه با ستونهای میانی فلزی یا بتونی با هر نوع سقف تا سه طبقه
اجر با ستونهای میانی فلزی یا بتونی از سه طبقه به بالا با هر نوع سقف
فلزی با هر نوع سقف
قطعات پیش ساخته چوبی با هر نوع سقف
پیش ساخته بتون ارمه با هر نوع سقف
بتون ارمه با هر نوع سقف
سوله ها برای استفاده انواع انبار،سالن،اشیانه

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

www.pfpi-co.com