انواع پروانه

انواع پروانه ساختمانی:

انواع پروانه ساختمانی:مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هر گونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک صادر می گردد.
تخریب و باز سازی:پروانه ای که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید بر اساس طرح تفضیلی صادر می گردد.
اضافه اشکوب:مجوز احداث طبقاتی بر روی طبقات موجود(توسعه بنا در ارتفاع)
تبدیل:مجوزی که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد،تبدیل واحد مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و…صادره می گردد.
تغییرات تعمیرات:پروانه ای که به منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و کلی صادر گردد.
تمدید پروانه:در صورت منقضی شدن مهلت پروانه یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک،اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.
تغییر نقشه:در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات یا جابجایی فضاها یا توسعه بنای پروانه های معتبر،پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.
ابطال پروانه:در صورت تقاضای مالک با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال ان و پیوست به پرونده بصورت مکانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالک عودت گردد.
تعویض مهندس ناظر یا مجری:در صورت در خواست مالک و با رعایت ظوابط و مقررات و موافقت ناظر و مجری و مراجع ذیصلاح و معرفی ناظر و مجری جدید مجوز فوق صادر می گردد.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

www.pfpi-co.com