انواع گواهی ساختمانی

انواع گواهی ساختمانی:

عدم خلاف: در صورت شروع به کار ساختمانی طبق پروانه صادره برای هر گونه معامله و یا انقضای مهلت پروانه برای ادامه عملیات ساختمانی یا بروز خلاف،پس از رسیدگی،گواهی جدیدی به نام عدم خلاف صادر می گردد.
بلامانع ناحیه: در موارد بروز تخلفات جزئی که منجر به جلوگیری شود،پس از رفع خلاف یا رسیدگی به ان،مجوز ادامه کار از شهر سازی منطقه به ناحیه مربوطه صادر خواهد شد.
بلامانع شهرسازی: در صورت درخواست انواع پروانه و کشف خلاف در بنا و رسیدگی به ان برای سهولت روند اداری و ادامه کار،بلامانع شهر سازی صادر خواهد شد.
پایان کار: در صورت پایان عملیات ساختمانی و عدم وجود تخلف و ارائه گواهی صحت اجرا از جانب مهندس ناظر گواهی پایان کار ساختمانی توسط شهرداری صادر می شود.
پایان کار آپارتمانی: صدور گواهی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف در مورد هر یک از اپارتمانهای یک مجتمع بشرطی که در اختصاصیات و مشاعات تخلفی حادث نشده باشد.
پایان کار قبل از 49: جهت بناهایی با هر کاربری که قبل از اردیبهشت 1349 احداث و بهره برداری گردیده اند(شامل مقررات طرح جامع تهران نمی باشند)پایان ساختمانی قبل از 1349 صادر می گردد.
تمدید پایان کار: در صورت انقضای اعتبار پایان کار و عدم وجود هر گونه خلاف یا تغییرات در بنا پایان کار مذکور با همان مشخصات مجددا تمدید می گردد.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

www.pfpi-co.com