طراحی پایدار با سقف شینگل

طراحی پایدار با سقف شینگل باید در بیشتر پروژه های بام امروز مورد توجه قرار گیرد. اگر تأکید بر طراحی سقف پایدار مورد نظر باشد ، بستگی به میزان پایداری در این انتخاب ، می تواند معیارهای طراحی پایدار باشد. حداقل ، سیستم انتخاب شده با توجه به مقدار R ، بازتابندگی و نشر پذیری باید از نظر حرارتی کارآمد باشد. و برای آن ساختمانهایی که قرار است بیش از 20 سال عمر سرویس داشته باشند ، باید سیستمی با دوام پیشرفته انتخاب شود تا به طور معقول عمر سقف را به حداکثر برساند تا آنجا که بودجه اجازه می دهد.

بار محیط را به حداقل برسانید.
انرژی مصرف کنید.
طول عمر سقف را طولانی کنید.
ردپای کربن را کاهش دهی