مزایای سقف شیبدار

برای کاهش هرچه بیشتر نیاز انرژی، در ساختمان­ها، علاوه بر لزوم در نظر گرفتن عایق­های حرارتی با ضخامت کافی، بهره­گیری از راه­کارهای مناسب به منظور کاهش مصرف انرژی، می­تواند تاثیری تعیین کننده بر روی بیلان انرژی ساختمان داشته باشد. بام ساختمان، به عنوان بدنه­ای از بنا است که همواره در تمام طول شبانه­روز مستقیما از عوامل جوی تاثیر می­پذیرد. علاوه بر اینف اتلاف حرارتی سقف به علت مساحت قابل توجه آن و رقم کلان مجموع اتلاف حرارتی پوشش­های سقفی در مقیاس شهری، این عنصر ساختمانی را از نظر اتلاف حرارتی حائز اهمیت نموده است. پوشش­ها نشان می­دهد که مطالعات زیادی در ارتباط با جزئیات طراحی جداره­ها و پوسته­های ساختمانی به منظور دستیابی به کارایی بیشتر صورت گرفته است ولی در زمینه طراحی فرم و عملکرد حرارتی مطلوب تحقیقات متمرکز چندانی صورت نگرفته است. نتایج حاکی از آن است که مناسب ترین بام در بین مدلها از نظر عملکرد ذحرارتی، بام شیبدار ۳۰-۶۰ است که بخش عمده­ای از مساحت آن رو به جنوب قرار دارد. این در حالی است که بام گنبدی نامناسب­ترین عملکرد حرارتی را دارد.