مشخصات املاک در کاربری مسکونی

مشخصات املاک در کاربری مسکونی:

مساحت زیر بنا: مجموع سطوح در هر طبقه از ساختمان های یک ملک را مساحت زیر بنای ان طبقه گویند.
مساحت کل بنا: عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در کلیه طبقاتی که در یک ملک احداث می شود یا شده است که شامل زیر زمینها،همکف،طبقات فوقانی اعم از قسمتهای مفید و اختصاصیات و یا مشاعات در طبقات ساختمان می باشد.
متوسط مساحت زمین: عبارتست از نسبت کل مساحت زمین ها به تعداد اراضی بلوک یا ناحیه،محله،منطقه،شهر.
ضریب سطح اشتغال: عبارت است از نسبت درصد مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین در طبقه همکف.
متوسط مساحت کل بنا: عبارت است از نسبت مساحت کل بنا در املاک موجود به تعداد اراضی بلوک یا ناحیه یا محله یا منطقه یا شهر.
ضریب ترکم مجاز: عبارت است از نسبت درصد سطح زیر بنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با کاربری مجاز صبق طرح تفضیلی(مشاعات و انبار و پارکینگ در زیر زمین پارکینگ در همکف جز این ضریب محاسبه نمی گردند.)
تراکم استفاده شده: عبارت است از سطح زیر بنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با هر کاربری(مشاعات و پارکینگ و انباری در زیر زمین و پارکینگ در همکف جز این سطوح نمی گردند).
بنای مفید: مجموع زیر بنای کل طبقات بجز سطح پارکینگ ها و انباری ها و مشاعات.
مساحت زیر بنای مشاعات در مسکونی: شامل مجموع مساحت تاسیسات،راهرو،راه پله،اسانسور،لابی،سالن اجتماعات،استخر و سونا و ورزشی،سرایداری،شوت زباله،نگهبانی،نورگیرها،سرویس بهداشتی و انباری مشاع جز سطوح مشاعات می باشد.
درصد بنای مفید استفاده شده: درصد مجموع زیر بنای مفید طبقات در طبقات،نسبت به مساحت ملک(طبق سند مالکیت).(زیربناب کل،منهای مشاعات و پارکینگ و انباری)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

www.pfpi-co.com