نگهداری سقف شینکل

به دلیل عدم قطعیت مربوط به بودجه های آینده برای نگهداری دوره ای ، باید سیستم سقف انتخاب شود که تقاضای نگهداری محدود داشته باشد. به عنوان مثال ، سیستمی که بیش از هر ۱۵ سال نیاز به پوشش مجدد داشته باشد ، توصیه نمی شود. از این رو ، به جای اینکه یک غشای قیر اصلاح شده با یک پوشش عملیاتی را مشخص کنید ، یک اجزای گرانول یا فویل با سطح فویل ترجیح داده می شود تا از هزینه های دوباره پوشش مجدد در آینده جلوگیری شود .